MR REINHAUSEN Group je kompanija koja je poznata po svojim proizvodima iz oblasti energetike. Centrala MR-a se nalazi u Regensburgu u Nemačkoj a širom sveta imaju preko 20 podizvođača. Kompanija trenutno zapošljava više od 2500 radnika. Od 1999 kompanija Messko je u sastavu MR grupe. Messko je poznat po veoma kvalitetnim termometrima, termo slikama, senzorima i prekidačima. U narednom tekstu ukratko su prikazane neke od najinteresantnijih proizvodnih linija.

REGULATORI

Osnovno polje rada MR-a je regulacija na energetskim transformatorima. Ovo se postiže korišćenjem teretnih regulatora koji menjaju prenosni odnos transformatora bez prekidanja u napajanju i na taj način obezbeđuju sigurno i kvalitetno snabdevanje električnom energijom. Pored klasičnih teretnih regulatora kod kojih se gašenje luka događa u ulju, MR nudi i vrhunske vakuumske regulatore. Osnovne prednosti vakuumske tehnologije su produženje radnog veka regulatora i smanjenje troškova održavanja.

Teretni regulator je jedini pokretni deo energetskog transformatora pa je samim tim i najkritičniji. Ako se uzme u obzir da je prosečni predviđeni radni vek transformatora 30 godina a da mnogi rade i duže, kvalitet izrade, materijali i tehnologija su ključni za dobar i pouzdan regulator a pouzdanst MR-ovih regulatora je potvrđena na transformatorima širom sveta.

Pored kompletne ponude MR regulatora EDEX vam nudi i usluge servisa i remonta starih.

MOTORNI POGONI

Drugi vitalni deo teretnog regulatora je motorni pogon. Motorni pogon obezbeđuje pogonsku silu neophodnu za rad teretne sklopke (prekidača, birača i predbirača). MR motorni pogoni serije ED su bazirani na višedecenijskom iskustvu MR-a. ED nudi pouzdan rad uz maksimalnu zaštitu mehaničkog dela regulatora. U ED pogon je moguće integrisati uređaje kao što su automatski regulator napona serije Tapcon ili on-line monitoring kompletnog regulatora, uređaji serije Tapguard. Za indikaciju rada i položaja regulatora dostupni su svi standardni načini signalizacije, sve prema zatevu korisnika.

 

MR i EDEX Vam nude zamenu dotrajalih motornih pogona i motornih pogona za regulatore drugih proizvođača!

 

ELEKTRONIKA

Da bi upotpunio paletu proizvoda vezanih za regulaciju transformatora MR je razvio seriju automatskih regulatora napona serije Tapcon. Tapcon je dostupan u više varijanti koje variraju od najjednostavnijeg i najjeftinijeg Tapcona 230 pa do najsloženijeg višefunkcionalnog, modularnog sistema Tapcon 260. Svi ovi uređaji su bazirani na najsavremenijoj digitalnoj tehnologiji a čak i najslabija varijanta Tapcona 230 nudi kompletan set funkcija i opcija koji se očekuju od savremenog AVR-a, kao što su paralelni rad transformatora, LDC kompenzacija, komunikacioni interfejs za daljinsku kontrolu, digitalni ulazi i izlazi itd.

Pored automatskih regulatora napona MR nudi i uređaje za kontrolu i nadzor motornih pogona i prekidačkog dela teretnog regulatora Tapguard. Ovaj uređaj ima mogućnost praćenja svih vitalnih parametara rada regulatora kao što su moment na osovini motora, položaj osovine, temperatura ulja prekidačkog dela regulatora, istrošenost kontakata, servisni intervali itd. Ovi parametri su neophodni ako se korisnik opredelio za varijantu održavanja prema stanju, a mogu dati i indikaciju gde će se u budućnosti javiti problem. Na primer, moment na osovini motora može dati indikaciju da nešto nije u redu sa mehaničkim delom regulatora.

DODATNA OPREMA

 

Automatski dehidrator MTraB – uređaj za sušenje vazduha koji ulazi u konzervator trnsformatora kod koga nije potrebno menjati silika gel. Uređaj meri zasićenost silika gela i prema potrebi uključuje sušenje. Uređaj se sam isplati već nakon dve tri godine jer nema troškova kupovine i uklanjanja iskorišćenog silika gela.

 

 

 

Digitalna termo slika EPT202 – uređaj namenjen za maksimalno efikasno i pouzdano hlađenje transformatora. EPT202 prati temperaturu ulja, namotaja, spoljašnju temperaturu i opterećenje transformatora. Na osnovu ovih parametara moguće je konfigurisati uključenje grupa za hlađenje tako da transformator uvek radi na sigurnoj temperaturi. Pored temperature može pratiti i nivo ulja u konzervatorima. EPT memoriše sve bitne događaje a može da pamti i izmerene vrednosti u predefinisanim vremenskim intervalima. Na osnovu događaja i temperature tranformatora EPT vam u svakom trenutku može reći koliki je preostali radni vek vašeg trasformatora.

Uređaj za oslobađanje nadpritiska MpreC – u slučaju proboja u ulju i porasta pritiska ispušta višak ulja iz trafoa bez oštećenja konstrukcije transformatora. Može se koristiti za prekidački deo regulatora i za sam tank transformatora. Sa ovim uređajem smanjuje se opasnost od eksplozija, požara i oštećenja transformatora.

 

 

Zaštitno rele RS2001 – štiti transformator od havarija koje mogu izazvati kvarovi na prekidačkom delu regulatora.

 

 

 

 

Uređaj za filtraciju ulja OF100 – filtrira ulje koje se nalazi u prekidačkom delu regulatora. U ovom ulju se prilikom regulacije gasi luk pa se ono ubrzano karbonizuje i mora se redovno menjati da bi regulator korektno radio. Korišćenjem jedinice za filtraciju ulja intervali menjanja ulja se znatno produžavaju a pouzdanost rada regulatora povećava.

 

 

Druge oblasti rada MR grupe uključuju konstrukciju i dizajn visokonaponske dijagnostičke opreme, proizvodnju izolatora od kompozitnih materijala, dizajn opreme za kompenzaciju reaktivne energije i proizvodnju opreme za površinsku modifikaciju materijala korišćenjem plazma tehnologije. Više informacija možete naći na www.reinhausen.com.

Za sva pitanja i interesovanja MR i EDEX Vam uvek stoje na usluzi!

 

   
© EDEX d.o.o. 2009 All rights reserved